หน่วยงานอื่นภายใน สจพ.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส   งานประชาสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์     สำนักหอสมุดกลาง   กองกิจการนักศึกษา
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กองบริการการศึกษา
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม   ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  บัณฑิตวิทยาลัย   โครงการกองวิเทศสัมพันธ์   

กองแผนงานของมหาวิทยาลัยอื่น
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Link อื่นที่น่าสนใจ
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)   สมศ.   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  ค้นหาโดย Google    

กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618  โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana