ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 
นายธีระ ภักดีวานิช
นัี่กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นางสาวอรดา เกรียงสินยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์
แผน และงบประมาณ

นางมุกดา  จงชนะชววัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการประเมินผล

นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

นางชอบจิตต์  ฮั้นประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

       
บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ
เพื่่อการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มงานวิเคราะห์แผน
และงบประมาณ
บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการประเมินผล
บุคลากรกลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

นางสาวเพลินพิศ  วิสัยเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 

นายมนู  เกตุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 

นางสาวจุฑามาศ พูลประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายอนันต์ วัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นางจินตนา มังคละกนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

นางขวัญชนก  แพงตุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

นางสาววิสุทธาทิพย์ มังษะชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางอรัญญา  นาคสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐนันท์ นิลคำวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวหทัยนุช ภู่พงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวญาณี ทวีธรรมเสวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางประภาภรณ์  ณัฏฐะภัทรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวชลธิชา ศักดิ์แสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสาวลลิตตา สุขสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปิยะธิดา ขิตนาคินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

          กลับสู่หน้าหลัก