รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

   
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2557
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2556
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2555
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2554
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2553
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2552
   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2551
      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)
   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2550