การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจพ.

   
   

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองแผนงาน
รอบปีการศึกษา 2553

   
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554