รายงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะการหางานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ

A Comparison of Employment Status of Graduates with
Bachelor's Degree from Faculty of Engineering of
King Mongkut's University of Technology North Bangkok and
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
North Bangkok Campus

รายงานการวิจัย

 

 

รายงานวิจัยเรื่อง
การสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมในเขตบางซื่่อ กรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัดปราจีนบุรี

Survey the needs of the academic community and social services
in Bangsue District Bangkok and Prachinburi Province.

รายงานการวิจัย

  

 

 

รายงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2548

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทย
Abstract
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4   ตอนที่1,2
  บทที่ 4   ตอนที่3.1 3.2 3.3 3.4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
  แบบสอบถาม
   

 

รายงานวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อ
Abstract
   

 

 รายงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2547

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทย
Abstract
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4   ตอนที่1,2
  บทที่ 4   ตอนที่3
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
  แบบสอบถาม
   

 

 รายงานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทย
Abstract
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   

 

 รายงานวิจัยเรื่อง
เจตคติของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทย
Abstract
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4 ตอนที่ 1
  บทที่ 4 ตอนที่ 2
  บทที่ 4 ตอนที่ 3
  บทที่ 4 ตอนที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   

รายงานวิจัยเรื่อง
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกรายงานการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  กิตติกรรมประกาศ
  สารบัญรวม
  สารบัญตาราง
  สารบัญภาพ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(ผู้บังคับบัญชา)
  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(ผู้บังคับบัญชา)
  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(บุคลากร)
  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อการวิจัย(บุคลากร)
ประวัติผู้วิจัย