กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

 หน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน »

      1. งานสารสนเทศ ด้านการบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » การจัดเก็บข้อมูล
      › บุคลากร
      › งบประมาณ
      › อาคารสถานที่
      › การให้บริการวิชาการแก่สังคม
      › บุคลากร ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ภายในประเทศและต่างประเทศ
      › นักศึกษาเต็มเวลา
  » การจัดทำเอกสารสนเทศ
      › รายงานประจำปี
      › รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์
      › รายงานการศึกษา่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา
      › KMUTNB General information Bulletin
  » อื่น ๆ
  » การบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหาร   
  » การจัดทำข่าวสารสนเทศ มจพ.    
  » การจัดทำเกณฑ์การปันส่วนในระบบ GFMIS   
   
      2. งานสารสนเทศ ด้านวิชาการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  » จัดเก็บข้อมูล
      › รายชื่อหลักสูตร
      › นักศึกษาใหม่ จำแนกตามประเภทการรับ นักศึกษาโควต้า และนักศึกษาต่างชาติ
      › นักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาพิเศษ และนักศึกษารักษาสภาพ
      › ผู้สำเร็จการศึกษา
      › ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
      › ระเบียนบัณฑิต
  » การจัดทำเอกสารสนเทศ
      › รายงานสารสนเทศ มจพ.
      › รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต
      › รายงานสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต
      › รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
      › รายงานการศึกษาสถานภาพนักศึกาษาระดับปริญญาตรี
  » อื่น ๆ
  » การบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ
  » การจัดทำข่าวสารสนเทศ มจพ.
  » การจัดทำแผนผังมหาวิทยาลัย
   

กลับสู่หน้าหลัก