รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบด

   
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2551
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2552
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2553
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2554
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2555
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2556
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองแผนงาน ปีการศึกษา 2557