ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
                      เกื้อหนุนทรัพยากร สะท้อนแนวคิด ชี้ทิศพัฒนา
ปณิธาน
                    สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อัตลักษณ์
  ศูนย์กลางพัฒนา สรรหางบประมาณ บูรณาการข้อมูล
วิสัยทัศน์
                    เป็นองค์กรต้นแบบ ปฏิบัติงานเชิงรุก สนับสนุนทรัพยากร เพื่่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
พันธกิจ
                    1. วางแผนการจัดทำกรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน จัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด
                    2. วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนาการศึกษา
                    3. วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนิน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
                    4. วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน
                    5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการวิจัยสถาบัน
ตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                   
วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                    2. วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารมุ่งสู่การพัฒนา
                    3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการบริหารและด้านการศึกษาในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ
แก่คณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

กลับสู่หน้าหลัก