ประวัติ
    ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
    นโยบายการบริหารงาน
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    โครงสร้างการบริหารและจัดการ
    การแบ่งส่วนราชการ
 

  บุคลากร

    หน้าที่ของหน่วยงาน
     กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
     กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
     กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
     กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana