กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
หน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน »

      1. งานวิเคราะห์และจัดทำแผน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  » จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
  » ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  » จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  » จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
  » วิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  » วิเคราะห์การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
   
      2. งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  » ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  » ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
  » ติดตามประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
  » ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
  » ติดตามประเมินผลโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  » วิเคราะห์การยุบเลิก/จัดตั้งหน่วยงานใหม่ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
   

      3. งานวิเคราะห์อัตรากำลัง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » ประสานงานและวิเคราะห์การเสนอขออัตรากำลังเพิ่มใหม่
  » วิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำลัง
  » ติดตามประสิทธิภาพการใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
   
   

กลับสู่หน้าหลัก