การจัดการความรู้ภายในกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจพ.
   

Planning Division Knowleage Management

 
   
 
สาระดีี ๆ เก็บมาฝาก
 
 
นานาสาระจากบุคลากรกองแผนงาน
   
 
   
ศิริวิช ดโนทัย
       
   
ธีระ ภักดีวานิช
           
   
อรดา เกรียงสินยศ
จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
             
   
ชอบจิตต์ ฮั้นประเสริฐ
มุกดา จงชนะชววัฒน์  
             
   
มนู เกตุทอง
เพลินพิศ วิสัยเกษม  
             
   
อนันต์ วัฒนา
ณัฏฐนันท์ นิลคำวงศ์  
   
       
   
จินตนา มัีงคละกนก
อรัญญา นาคสุวรรณ์  
             
   
ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์
ขวัญชนก แพงตุ้ย  
   
       
   
ประภาภรณ์ คชไกร
จุฑามาศ พูลประเสริฐ  
             
   
วิสุทธาิทิพย์ มัีงษะชาติ
ญาณี ทวีธรรมเสวี  
             
   

หทัยนุช ภู่พงษ์
ลลิตตา สุขสมบัติ  
         
         
   
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
   
โทรศัพท์(66)0-2586-9011, (66)0-2587-4618, (66)0-2555-2172, (66)0-2555-2000 ต่อ 1651-1659
 
โทรสาร (66)0-2586-9002