ข้อมูลผลงานจากกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
    หน่วยวิเคราะห์จัดทำและติดตามผลงบประมาณแผ่นดิน
    การเปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549
    แบบสรุปงบประมาณของส่วนราชการ (ง.112) ประจำปีงบประมาณ 2549
    การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549
    รหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2549
    ปฎิทินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
    การจัดทำรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 (ธันวาคม 2546)  
    งบประมาณรายจ่ายของ สจพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
    หน่วยวิเคราะห์จัดทำและติดตามผลงบประมาณเงินรายได้
    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
    งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ สจพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  
   
  ข้อมูลผลงานจากกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา
    ปีการศึกษา 2551
    ปีการศึกษา 2552
    ปีการศึกษา 2553
    ปีการศึกษา 2554
    ปีการศึกษา 2555
    ปีการศึกษา 2556
    ปีการศึกษา 2557
    ปีการศึกษา 2558
    ปีการศึกษา 2559
   
  ผลงาน/ข่าวจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่่่อการประเมินผล
    เอกสาร "รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องกับแผนฯ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของมหาวิทยาลัย
    โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้อ้งกับแผนฯ 11 ระยะกลางแผน
(พ.ศ. 2558 - 2559)
    Strategy Map กองแผนงาน
    Strategy Map สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับปรุงใหม่
    Strategy Map สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    Strategy Map มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของห
น่วยงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554"
และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ
    รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
    ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   

สรุปประสิทธิภาพการใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ และโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารงานก่อสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น
    ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    แผนการพัฒนาสถาบันในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
    การบรรจุหน่วยงานใหม่และหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ในแผนฯ 10 ของสถาบัน
     * มติย่อสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 20 ครั้งที่ 7/2549
     * สรุปหน่วยงานใหม่ ในแผนฯ 10
     * หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ในแผนฯ 10
     รายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการตามแนวทางการพัฒนาสถาบัน
    เพื่อรายงานต่อกรรมการสภาสถาบัน
    แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2549 
   

แผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ : แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 - 2551)
      * บทสรุปผู้บริหาร
      * ฉบับย่อ

     
  ผลงาน/ข่าวจากกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
    โครงการ Reuse กระดาษมือสอง ภายในกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2555
    โครงการ Reuse กระดาษมือสอง ภายในกองแผนงาน : ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana