ประวัติความเป็นมา

        กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิมคืองานบริการวิชาการ และวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานรองอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงานคลังข้อมูล งานจัดทำแผนพัฒนา งานจัดทำงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานจัดทำต้นฉบับตำราและเอกสารการสอน รวมทั้งงานบริการวิชาการเพื่อการวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาเขต
        ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีฐานะเป็นกรม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทำให้สถาบัน มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น
       จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวส่งผลให้งานบริการวิชาการและวิจัยมีบุคลากรและภาระงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและภาระงาน ของหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานด้านวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานพัฒนาหลักสูตรและโครงการใหม่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานฝึกอบรม และงานวางผังแม่บทของสถาบันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้เสนอขอจัดตั้งกองแผนงานขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาสถาบัน จัดทำและวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนาสถาบัน เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนจัดทำผังแม่บท และดำเนินการโครงการใหม่ในระยะเริ่มแรกของสถาบัน

 กลับสู่หน้าหลัก