ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการวิชาการ

                           

 

 

 

 

  download ข้อมูล/แบบฟอร์มจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริการวิชาการ
    แบบสำรวจตนเองเพื่่อเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานการประเมิณคุณภาพภายนอกรอบสี่
    เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563)
    แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556-2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่อใช้รายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana