Planning Division_Download

                           

 

 

 

 

  download ข้อมูล/แบบฟอร์มจากกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ปฎิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    แบบฟอร์ม ง.2 (ทุกหน่วยงาน)
    แบบฟอร์ม ง.140 – 146 (ทุกหน่วยงาน)
    แบบคำชี้แจงรายละเอียดรายการก่อสร้าง และแบบฟอร์มปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี (หากมี)
    แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษาปี 2560 ประมาณการนักศึกษา ปี 2561-2565 (เฉพาะหน่วยงานจึดการศึกษา)
    แบบข้อเสนองบประมาณโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2562 (หากมี)
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.4,ง.4-1)
    แบบฟอร์ม ง.4 รายงานแผนผล
    แบบฟอร์ม ง.4-1 รายงานแผนผล
    ข้อมูลประกอบการทำแบบ ง.4 และ ง.4-1
 
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    แบบฟอร์ม ร.2 - ร.4 ปี 61
    แบบฟอร์มโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 61
 
แผนภาพความเชื่อมโยงบูรณาการ
 
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แบบฟอร์มพิจารณาเพื่่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ......(ตามมติ ครม. วันที่ 7 มีนาคม 2560)
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
    หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ล่าสุด)
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560
 
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ร.4 ปี 60 ส่วนที่ 2 รายรับจากงานบริการวิชาการ
    ร.4 ปี 60 ส่วนที่ 1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
    ร.4 ปี 60 โครงการพัฒนามหาวิยาลัย
 
แบบฟอร์มเร่งรัดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    เอกสาร PowerPoint "โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 ตุลาคม 2559)
    นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
    ปฎิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    แบบฟอร์ม ง.140 - 146
    คำชี้แจงรายละเอียดรายการก่อสร้าง และแบบฟอร์มปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
    แบบฟอร์มการจัดทำจำนวนนักศึกษาปี 2559 ประมาณการนักศึกษา ปี 2560 - 2564
    แบบฟอร์ม ขส.61-3
   

แบบฟอร์ม ขส.61-5

     
 
แบบฟอร์มและรายละเอียดข้อมูลการจัดทำงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์ม ง.1-3
    แบบฟอร์ม ง.4 
    แบบฟอร์ม ง.4-1 
    รายละเอียดประกอบการจัดทำงบประมาณ 3 มิติ
 
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1(แบบ ง.4)
 
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ร.4- โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย-59
    ร.4- ปี-59- ส่วนที่-1- รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
    ร.4-ปี-59 ส่วนที่-2-รายรับจากงานบริการวิชาการ
 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    แบบคำของบประมาณการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    แบบเสนอโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
 
การประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    Power Point ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์ม BOQ_ปร.4-5
 
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ปฎิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    แบบฟอร์ม ง.140 - 146
    แบบฟอร์มปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 ปี และผูกพันงบประมาณ
    แบบเสนอโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์มการจัดทำจำนวนนักศึกษาปี 2558 ประมาณการนักศึกษา ปี 2559 - 2563

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana