โครงสร้างการบริหารงานและจัดการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี

 
นายธีระ ภักดีวานิช
ผู้อำนวยการกองแผน
งาน
 
 
 
นางมุกดา จงชนะชววัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
วิเคราะห์แผนและงบประมาณ

 
น.ส.อรดา เกรียงสินยศ
หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศเพื่่อการพัฒนา
 
น.ส.ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล
 
นางชอบจิตต์ ฮั้นประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารและพัฒนาคุณภาพ

กลับสู่หน้าหลัก