การแบ่งภารกิจภายใต้กลุ่มงานของกองแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี
       
กลุ่มงานวิเคราะห์แผนละงบประมาณ
กลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
       
  งานวิเคราะห์จัดทำและประเมินผล   งานสารสนเทศด้านการบริหาร  งานวิเคราะห์และจัดทำแผน งานบริหารและจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน   งานสารสนเทศด้านวิชาการ  งานติดตามและประเมินผล งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  งานวิเคราะห์จัดทำและติดตามผล    งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร
งบประมาณเงินรายได้      
        
       

 


 

กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2555-2172,(66) 0-2555-2000 ต่อ 1651-1659 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 602, 605 และ 607 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmutnb.ac.th

: by prapaporn