บทความวิชาการ
ทำอย่างไร "แผน" จึงจะไม่ "นิ่ง"
แนวทางการจัดการและการบริหารกลยุทธ์ในองค์กร