กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

หน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน »

      1. งานวิเคราะห์จัดทำและประเมินผลงบประมาณแผ่นดิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » จัดทำปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  » วิเคราะห์สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณในระบบ e-Budgeting   
  » วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
  » วิเคราะห์และสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรรในเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณ
  »วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร/ข้อมูล ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  » ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
  » วิเคราะห์และสรุปงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรประจำปี (หลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ)
  » วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงาน พร้อมสรุปการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
  » วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  » จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในระบบ e-Budgeting
  » จัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
  » จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  » ติดตามเร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีและเงินกันเหลื่อมปี
  » วิเคราะห์และจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน
   

      2. งานวิเคราะห์จัดทำและประเมินผลงบประมาณเงินรายได้ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » จัดทำนโยบายและเกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 
  » รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับจริง
  » จัดทำประมาณการงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย พร้อมจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้หน่วยงาน
  » วิเคราะห์และจัดทำเอกสารประมาณการเงินรายได้ประจำปี
  » จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
  » วิเคราะห์และประเมินผลรายรับจริงเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี
  » วิเคราะห์และสรุปงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีพร้อมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
  » วิเคราะห์และจัดทำเอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
  » วิเคราะห์และจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน
   

กลับสู่หน้าหลัก