กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน »

      1. งานบริหารและจัดการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » รับ-ส่ง เอกสารตามระบบงานสารบรรณดูแลติดตามการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารลงนาม
  » ควบคุมการออกเลขที่หนังสือ,คำสั่ง
  » จัดเก็บหนังสือและเอกสาร
  » จัดทำข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ ขาด ลา  มาสาย ของบุคลากร
  » พิมพ์หนังสือและเอกสาร
  » ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
   

      2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของกองแผนงาน
  » จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของกองแผนงาน
  » จัดทำเอกสารประกอบการยืมเงินการเคลียร์เงินยืม และเงินทดรองราชการ
  » ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
  »จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ – ครุภัณฑ์
  » ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
  » จัดทำทะเบียนวัสดุ – ครุภัณฑ์
   

      3. งานประกันและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  » งานประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  » งานดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรใน การอบรมประชุม สัมมนา
  » ดูแลเว็บไซต์กองแผนงาน
   

กลับสู่หน้าหลัก