ข่าวสารสนเทศ มจพ.       
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2559
   

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

    ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2557
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2556
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2555
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2554
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2553
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2552
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2551
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2550
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2550
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2550
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2550
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550
     ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2550
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2549
     ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2549