ข้อมูลผลงานจากกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2559
    ข้อมูลสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2559
    รายงานประจำปี 2559
    KMUTNB Information 2016-2017
    รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกัยการศึกษาของบัณฑิต มจพ. รุ่นปีการศึกษา 2557

 

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana