ข้อมูลผลงานจากกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2556
    รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 มจพ. (หลังสำเร็จการศึกษา 8 เดือน)
    รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต มจพ.รุ่นปีการศึกษา 2556
    รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2556
    รายงานประจำปี 2556
    KMUTNB Information 2013-2014
    สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556
    ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด(FTES) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2913-2500 ต่อ 1162, 1185, 1109, 1186 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 604, 605 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmitnb.ac.th

: by Jintana