ข้อมูลผลงานจากกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2555
    รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต มจพ. รุ่นปีการศึกษา 2555
    รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 มจพ. (หลังสำเร็จการศึกษา 8 เดือน)
    รายงานประจำปี 2555
    รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2555
    สารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2555
   

 


กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618, (66) 0-2555-2000 ต่อ 1651-1659, 1128 
โทรสาร (66) 0-2586-9002

สำนักงาน ห้อง 602, 605, 607 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmutnb.ac.th

: by Prapaporn